Verslag "Dutch DBpedia session" op 10e Community Meeting

September 26, 2017 by Lieke Verhelst, Categories: Events

Deze bijeenkomst was onderdeel van de 10e DBpedia Community Meeting op 14 september 2017 in Amsterdam Slotervaart. 

Onderwerp van bespreking waren de taken en verantwoordelijkheden voor het instandhouden en ontwikkelen van de Nederlandstalige DBpedia. IJkpunt voor deze bespreking waren de taken en verantwoordelijkheden die staan vermeld in het Memorandum of Understanding voor de Nederlandstalige DBpedia, die afgelopen jaar is ondertekend door Huygens ING, KB, Vrije Universiteit, iMec, Beeld en Geluid en Metamatter.nl. Vertegenwoordigers van deze organisaties, alsook een aanzienlijk deel van de actieve leden van de Nederlandstalige DBpedia Community waren aanwezig. 

Memorandum of Understanding

Het MoU benoemt de volgende doelstellingen voor de samenwerking in het kader van de Nederlandstalige DBpedia:

  • Het ondersteunen van de doelstellingen van de DBpedia Association, zoals omschreven in het Charter van de DBpedia Association Charter van january 2016;
  • Het verder versterken van het Chapter van de Nederlandstalige  DBpedia, van de actieve leden daarin en van de gebruikers van de Nederlandstalige DBpedia;
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen de Nederlandstalige DBpedia  en de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur voor Digitale Geesteswetenschappen en Taalkunde (via CLARIAH-NL);
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen de Nederlandstalige DBpedia en het Netwerk Digitiaal Erfgoed (NDE).

Ter vergadering werden aan deze lijst geen nieuwe doelen toegevoegd.

 

Het Memorandum of Understandig identificeert  ook concrete taken met betrekking tot het organiseren van het Nederlandstalige Chapter, zoals het verbeteren van de manier van presenteren, technische infrastructuur en kwaliteit van de inhoud. Deze laatste werden besproken, zodat de eerstvolgende stappen kunnen worden benoemd die moeten bijdragen aan de verdere professionalisering van het Chapter (excuus voor het managementjargon).   

 

Structuur van de organisatie & communicatiebeleid

Teneinde te komen tot een meer formele organisatiestructuur werd Enno Meijers gekozen als Chapter Executive. Hij zal optreden als het voornaamste aanspreekpunt voor het Chapter. Als voorzitter van het Chapter is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen van het Chapter voor de Nederlandstalige DBpedia. De voorzitter van het Chapter zal worden ondersteund door Gerard Kuys aals plaatsvervangend voorzitter en als formeel vertegenwoordiger van de community van vrijwilligers voor NL-DBpedia.

 

De bijeenkomst besloot  tot een geregelde procesgang, die dient om de gang van zaken binnen het Chapter voor NL-DBpedia beter te structureren. Een werkgroep die bestaat uit de voorzitter van het Chapter, de plaatsvervangend voorzitter en vertegenwoordigers van de instellingen van het MoU zal tenminste iedere drie maanden digitaal of in persoon bijeenkomen en besluiten nemen over de noodzakelijke dingen die gedaan moeten worden. De leden van deze werkgroep worden geacht om binnen de community te zorgen voor voldoende instemming met deze acties binnen hun eigen organisatie of gemeenschap, zodat een effectief besluitvormingsproces kan plaatsvinden. De verslagen van de bijeenkomsten zullen worden gedeeld met de community. Wat hiervoor de beste communicatiekanalen zijn moet nog worden vastgesteld, vooralsnog zal dit via de e-mail gebeuren. Een bijeenkomst voor alle leden van de community zoals die van 14 september) zal eens of twee keer per jaar worden gehouden.     

 

Het voornaamste kanaal waarop het Chapter van de Nederlandstalige DBpedia zich presenteert is de website: http://nl.dbpedia.org. Sidney Gijzen, Lieke Verhelst en Gerard Kuys hebben hun steentje aan deze website bijgedragen en zullen dit  in de toekomst blijven doen. Gertjan Filarski (Huygens ING) zal nagaan welke mogelijkheden er zijn om vanuit zijn eigen instelling te voorzien in een mate van professionele ondersteuning voor wat betreft de externe communicatie en digitale aanwezigheid.   

Technische infrastructuur

De website voor nl.dbpedia.org wordt op dit moment nog gehost door een server bij Infai in Leipzig. Wij werken aan een eigen infrastructuur in Nederland, waarbij Huygens ING heeft aangeboden om  hiervoor een service op te zetten. In een afzonderlijke technische bijeemkomst zijn de noodzakelijke stappen besproken met Magnus Knuth, technisch hoofd van de DBpedia.Association. In de komende weken zullen acties worden ingezet die moeten leiden tot het overzetten van de technische infrastructuur naar een omgeving in Nederland. Huygens ING zal voor het inrichten van de servers technische ondersteuning leveren. Roland Cornelissen zal verantwoordelijk blijven voor het functionele management van de Nederlandstalige DBpedia.

 

Het is zeer gewenst dat wij beter zicht krijgen op wie de Nederlandstalige DBpedia hoe vaak gebruikt. De gegevens voor statistieken dienaangaande moeten worden verzameld. Enno en Roland zullen onderzoeken wat er al aan cijfers over het gebruik bestaat en zullen onderzoeken in hieverre deze voor ons doel bruikbaar zijn.